ni starst1949

Asawa Mo, Asawa Ko?, Anak Ko, Anak Mo? Chapter-15
Pinay Scandal

Sa bahay, nasa isip pa rin ni Mike kung papaano sasabihin kina Jay ang gustong mangyari ni Tanya. Ang inaalala niya ay si pareng Jay.

Sa kanya kasi ay walang...